نجوای دل

برای آن کسی که ایمان دارد،

ناممکن وجود ندارد.

                                               انجیل

طلب کن،به تو عطا خواهد شد

جستجو کن،خواهیش یافت

در را بزن،به رویت گشوده خواهد شد.

                                               انجیل

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی،

بکوش در کمال آنچه هستی باشی

                                             سنت فرانسیس دی سلز

اگر نمی توانی شاهراه باشی،کوره راه باش

اگر نمی توانی خورشید باشی،ستاره باش

کمیت،نشانگر پیروزی و یا ناکامی تو نیست.

بهترین هرآنچه هستی باش.

                                            دا گلاس مالوک

هرآنچه که در پشت سر داریم،

و هرآنچه که در پیش رو داریم،

در قیاس با آنچه که در درون ما نهفته است،

حقیر و ناچیز است.

                                          رالف والدو امرسون

شادکامی نه از برون،که از درون فرا می روید

شادکامی آن نیست که می بینیم و لمس می کنیم

و یا چیزی که دیگران برایمان انجام می دهند و شادمانمان می کنند

شادکامی آن است که،

می اندیشیم،حس می کنیم و انجام می دهیم

نخست برای دیگر همنوعان

و سپس برای خود.

                                                   هلن کلر

باید پیوند دوستی با دوستان آن سان استوار باشد که

به هیچ روی و راهی نگسلد،چندان که زیشان ناروابینی و آزرده گردی

زیرا که دوست همچون جامه نیست که هر دمش خواهی برکُنی و بر کَنی.

و اگر روزی یک یا دو با این وآن پیوندی و بگسلی،

به ناپایداری و بد خویی شناخته آیی

و دیگر کَست استوان نداند و به پیمان و دوستیت دل نبندد.

                                                            پند نامه ی دادبه پارسی

زنهار که دل دوستان درجایی به گفتی یا کاری،

هرچند سنجیده و پسندیده باشد،آزرده سازی

که دل آزردن ،دوستی دیرینه از یاد برد و پیمان کهن براندازد،

و آنکه بسازد و بپاید،کم شاید و نپاید.

                                                           پند نامه ی دادبه پارسی

 

نوشته شده در دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:3 توسط سودا| |